AnasayfaKalkınma Gündemi

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu Yayınladı

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu Yayınladı

Kalkınma Bakanlığı, ülkenin refah ve gelişmişlik düzeyinin arttırılması amacıyla makroekonomik, sektörel ve bölgesel gelişme alanlarında kalkınma planları,orta vadeli ve yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamakta ve diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla bu politikaların yürütülmesindeki koordinasyonu sağlamaktadır. Bu doğrultuda, 2014-2018 dönemi öncelikli dönüşüm programları için hazırladığı 1.248 eylem planı yürütmektedir. Bu yükümlülükler çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı 2015 yılı için oluşturduğu politikaların amaç ve hedeflerinin anlatıldığı ve yürüttüğü faaliyetlerin, kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirildiği 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınlandı.

Rapora göre, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kalkınma Bakanlığı’na 2.182.320.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ve bu ödenek, yıl içinde gerçekleşen ödenek hareketlerinin sonucunda 1.179.748.085 TL olarak belirlenmiştir. Yürütülen faaliyetlerin sonucunda Kalkınma Bakanlığı toplam 1.003.295.526 TL’lik bir harcama yapmıştır ve harcamalar bu ödeneğin %85’ine denk gelmektedir.

Bakanlığın yaptığı harcamaların ödeneklerle kıyaslaması şu tabloda işlenmiştir:

1
2015 yılında yapılan toplam harcamanın 2014 yılında yapılan toplam harcamayla karşılaştırması şu tabloda gösterilmektedir:

2

2015 yılında yapılan toplam harcamanın birimler bazında değerlendirmesi ise şu tabloda gösterilmektedir:

3

“Tabandan tavana kalkınma” yaklaşımının güçlendirilmesi çerçevesinde bölgesel kalkınmaya yönelik kamu yatırımlarının yerinde ve koordineli şekilde yürütülmesi raporda en çok işaret edilen hedeflerden biri. Bu yönde, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla bölgesel kalkındırma çalışmalarına hız verilmiştir. Uygulanan proje ve stratejilerin iyileştirilmesi ve planlama süreçlerinin etkinliklerini arttırmak için kamu kurumlarına rehber hazırlanması ve eğitim verilmesi düşünülmüş ancak bu dönemde tamamlanamamıştır.

Yürütülen kalkınma planı çalışmalarının  ve kurumsal kabiliyetin-kapasitenin daha sağlıklı ve verimli değerlendirilmesi için kurulacak merkezi değerlendirme ve izleme sistemi 2015’in bir diğer önemli başlığı olmuştur. Buna bağlı olarak somut politika önerileri geliştirebilmek ve yapılan faaliyetlerin analitik bir şekilde değerlendirilmesi maksadıyla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı artırılması hedeflenmekteydi. Bakanlık bu bağlamda hesaplanabilir ve analitik raporlar ve bilgi notları hazırladığını belirtmektedir.Bunlardan biri hazırlanan Öncelikli Dönüşüm ve Tasarruf ve Verimlilik Programlarına ilişkin izleme raporlarıdır. TÜİK tarafından 1980-2023 yılları için yayımlanan yıl ortası nüfus tahmini projeksiyonu 2024-2050 yıllarını içine alacak şekilde genişletilmesi de gerçekleştirilen faaliyetler arasındadır.

Bilgi toplumuna dönüşüm bu dönemde önem kazanan hedeflerden biri olarak  bu konuya ilişkin takip edilecek ulusal strateji ve eylem planı 2015 yılının ilk çeyreğinde Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmişti. Bu kapsamda, bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak Bakanlık bu izleme ve değerlendirme sistemini çeşitli aksaklıklar nedeniyle henüz tam olarak oluşturulamadığını belirtmektedir.

Raporun tamamına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.