2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı!

 

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için eğitim alanında belirlenen yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı.

2023 Eğitim Vizyonu’nda mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması öngörülüyor. Bu doğrultuda yapılan çalışma, bu hedef doğrultusundaki ilk adımı oluşturuyor.

2023 MEB Eğitim Vizyonu’na göre belirli alanlardaki farklılıklar şu şekilde olacak;

OKUL GELİŞİM MODELİ

 • Tüm okullarda “tasarım-beceri atölyeleri” kurulacak.
 • Müfredat çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenecek.
 • Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri azaltılıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacak.
 • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılacak.
 • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştirilecek.
 • Çocukların öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kurulacak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Okullarda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılacak.
 • Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ”‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılacak.
 • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacak.
 • Çocukların tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için “e-portfolyo” sistemine geçilecek.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

 • Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak.
 • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalacak.
 • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak.
 • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik verilecek.
 • Öğretmenler ve okul müdürlerinin yüksek lisansının olması gerekecek.
 • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek olacak.
 • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale gelecek.
 • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı gelecek.
 • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderilecek.
 • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme gelecek.
 • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştirilecek.

OKULLARIN FİNANSMANI

 • Okullara gelişim bütçesi verilecek.
 • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kurulacak.
 • Diğer bakanlıklarla iş birlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılacak.
 • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçilecek.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

 • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılacak.
 • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol verilecek.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Öğrenciler için kariyer rehberliği sistemi gelecek.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri milli eğitim sistemimizde yeniden yapılandırılacak.
 • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılacak.
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılacak.

ÖZEL EĞİTİM

 • Özel gereksinimli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalar başlatılacak.
 • Yerel yönetimlerin, özel eğitim birimleri kurması teşvik edilecek.
 • Özel gereksinimli çocuklar için mobil eğitim setleri oluşturulacak.

ÖZEL YETENEK

 • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılacak.
 • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturulacak.
 • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılacak.
 • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştirilecek.
 • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler gelecek.
 • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanacak.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak.
 • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanacak.
 • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılacak.
 • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kurulacak.
 • Yabancı dil öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye ve karaoke çeşitli yöntemler kullanılacak.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

 • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacak.
 • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturulacak.
 • Yeni nesil ölçme araçları geliştirilecek.
 • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler desteklenecek.

ERKEN ÇOCUKLUK

 • 5 yaş erken çocukluk eğitimi, zorunlu eğitim kapsamı altına girecek.
 • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği sağlanacak.
 • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılacak.
 • Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak “kalite standartları” uygulamaya girecek.

TEMEL EĞİTİM

 • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme gelecek.
 • İlkokullarda teneffüs süreleri artırılacak.
 • Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacak.
 • Türkçe, temel eğitimin öncelikli alanlarından biri olacak.

ORTAÖĞRETİM

 • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalacak.
 • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kurulacak.
 • Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler gelecek.
 • İş ve bilişim dünyasına ilişkin, ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri verilecek.
 • Alan seçimleri 9. sınıftan başlatılacak.
 • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları artırılacak.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

 • Ders çizelgeleri, öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerinin iyileşmesi için yeniden düzenlenecek.
 • Bu liselerde görev yapacak olan öğretmenlere ve okul yöneticilerine ölçütler geliyor.
 • Bilim insanları, fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu olacak.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

 • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunacak.
 • Ders çeşidi azaltılacak.
 • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı gelecek.
 • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılacak.
 • İmam Hatip okulları ile üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kurulacak.

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

 • Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15’lik hazine kesintisi yüzde 1’e düşürülecek.
 • Esnek ve modüler müfredat gelecek.
 • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacak.
 • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları verilecek.
 • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecek.
 • Başarılı projelere mikro kredi sağlanacak.

 ÖZEL ÖĞRETİM

 • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak.
 • Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçilecek.
 • Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kurulacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

 • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştirilecek.
 • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri verilecek.
 • “Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi” kurulacak.
 • Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacak.
 • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılacak.