AnasayfaKalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İkinci İlerleme Raporu yayımlandı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İkinci İlerleme Raporu yayımlandı

BM Genel Sekreteri, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesiyle ilgili mevcut en son verilere dayanarak 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik küresel ilerlemeye genel bir bakış sağlayan “2017 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi İlerleme Raporu’nu” yayımladı.

Raporda, Sürdürülebilir Küresel Hedeflerin ilerlemesi izlenirken her seviyede benzeri görülmemiş miktarda veri ve istatistik bulunduğunu belirtildi.

Raporun dayandığı SDG gösterge çerçevesi BM Birimler Arası Uzmanlar Grubu tarafından tarafından geliştirildi. Mart 2017’de, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonunun (BM Güvenlik Konseyi) 48. toplantısı bu çerçeveyi kabul etti ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) 7 Haziran 2017’de kabul etti. Rapor, küresel göstergelerin seçimine dayanılarak hazırlandı. Veriler Nisan 2017’den itibaren mevcuttu. Çoğu gösterge için, rapor notları, değerler, uluslararası kuruluşlar tarafından derlenen ulusal istatistik sistemlerinden elde edilen verilerden hesaplanan küresel, bölgesel ve alt-bölgesel toplamları göstermektedir.

1

SDG 1 Yoksulluğa son ilkesini içeren hedefin raporu, 2000 yılından bu yana küresel yoksulluk oranının yarı yarıya azaldığını, ancak Sahra Altı Afrika gibi aşırı derecede yoksulluk içinde yaşayan bireylerin, özellikle de alt düzey yöneticilerde, gelir artırmak, acıyı hafifletmek ve esneklik oluşturmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Ayrıca sosyal koruma sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve felaket eğilimli ülkeler için risklerin azaltılmasını istiyor.

2

SDG 2   Açlığa son hedefinin raporunda, açlığa ve beslenme bozukluğuna karşı 2000 yılından bu yana gelişen açlık ve kötü beslenmeyle ilgili ilerlemeler kaydedildi. Açlık, gıda güvensizliği ve malnütrisyonu, özellikle Asya ve Afrika’da sona erdirmek ve tarımda daha fazla yatırım için devlet harcamaları ve yardım için çağrı yapıldı.

3SDG 3 Sağlıklı bireyler hedefi üzerine olan rapor, sağlık cephesinde birçok “etkileyici ilerlemeler” meydana geldiği sonucunu ortaya koyuyor, ancak özellikle hastalığın en ağır yükü olan bölgelerde daha hızlı ilerlemelerin yapılması gerektiğini de belirtiyor.  2005’ten 2015’e kadar mevcut verilere dayanarak, tüm ülkelerin yaklaşık yarısında (az gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamı da dahil olmak üzere) 1000 kişi için en fazla bir  hekim ve üç hemşire veya ebenin olduğu belirtildi.

Raporda, özellikle Sahra Altı Afrika’da ve Güney Asya’da ve engelliler, yerli insanlar, mülteci çocuklar ve kırsal alanlardaki zayıf çocuklar da dahil olmak üzere savunmasız nüfusun olduğu bölgede eksikliklerin olduğu belirtildi.

4SDG 4 Nitelikli eğitim hedefinde ise bu hedefe yönelik ilerleme kaydedilmesi gerektiği belirtildi. İlköğretim ve orta öğretimdeki çocukların Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’nın okul dışı nüfusunun % 70’inden fazlasını oluşturduğunu göstermektedir. Verilere sahip tüm ülkelerde, hane halklarının en zengin % 20’sinden gelen çocuklar, ilköğretim ve orta öğretimin sonunda hane halkının en fakir % 20’sinden gelen çocuklara göre daha fazla okuma yeteneği elde ettiğini gösteriyor.

5

Raporda SDG 5 toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi üzerinde cinsiyet eşitsizliğinin dünya genelinde devam ettiği ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kızların yetkilendirilmesinin sağlanması için “derin köklü cinsiyete dayalı ayrımcılığa” karşı yasal çerçeveler getirilmesi gerektiği belirtildi. 

6Raporda SDG 6 temiz su ve sıhhi koşullar, dünya nüfusunun % 90’dan fazlası gelişmiş içme suyu kaynaklarını kullandı ve dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının 2015 yılında sanitasyon tesisleri geliştirdiğini belirtti. Her iki durumda da, erişimi olmayan insanların var olduğu belirtilirken ağırlıklı olarak kırsal alanlarda bu maddenin yerine getirilmesinin daha zor olduğu vurgulandı.

7

Raporda, SDG 7‘deki ilerleme erişilebilir ve temiz enerji hedefi, herkes için enerji erişimi sağlamak ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerini karşılamak için gerekli olan oranı tutturamadığı belirtildi. Daha yüksek seviyelerde finansman ve daha katı politik taahhütler ve ülkeler için yeni teknolojileri çok daha geniş bir ölçekte kucaklamak istiyor.

8Raporda, SDG 8 insana yakışı iş ve ekonomik büyüme hedefi ile ilgili olarak şu sonuçlar çıkıyor:Kişi başına dünya genelinde reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yıllık büyüme oranı, 2010-2015 yılları arasında% 1,6 iken, 2005 ile 2009 yılları arasında % 0,9 ve2016 yılında küresel işsizlik oranı % 5.7 olarak gerçekleştiği sonucu ortaya çıktı. Diğer taraftan da kadınların tüm yaş gruplarındaki erkeklerden daha fazla işsiz olma olasılığı  ve çocuk işçiliği ciddi bir endişe olarak kalmaktadır, zira çalışanlar arasında 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların sayısı 2000’de 246 milyon iken 2012’de 168 milyona düşmüştür.

9Raporda, SDG 9 sanayi, yenilikçilik ve altyapı hedefi üzerine üretim ve istihdamda kaydedilen istikrarlı iyileşmelere rağmen, LDC’lerin altyapı oluşturmak ve bu ülkelerdeki GSYİH payının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılmasını sağlamak için yenilenen yatırımı yapmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik altyapı için resmi kalkınma yardımlarının (ODA) 2010’dan bu yana reel olarak % 32 artışla 2015 yılında 57 milyar ABD Doları’na ulaştığını gösteriyor. Başlıca alıcı sektörler her biri 19 milyar ABD doları tutarında ulaşım ve enerji sektörleri olduğu belirtiliyor.

10

Raporda SDG 10 eşitsizliklerin azaltılması ilkesinde görülebilir bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Uluslararası ekonomik ve mali kurumların karar vermesinde gelişmekte olan ülkelerin seslerini güçlendirmeyi ve uluslararası göçmen işçilerden gelen havalelerin yararlarının genellikle yüksek transfer maliyeti ile azaltıldığı vurgulandı.

11SDG 11 sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları hedefi konusunda raporda son yıllarda dünyada benzeri görülmemiş bir kentsel büyüme yaşandığını ve 2015 yılında dünya nüfusunun %54’ünün şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Bunun daha iyi kentsel planlama ve yönetimin yapılması için gerekli olduğu da ekleniyor. Dünyanın kentsel alanları daha kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olduğu bilinen bir gerçek.

12SDG 12 sorumlu tüketim ve üretim ilkesi için küresel rakamlar, evsel malzeme tüketiminin, 2000 yılından 2010 yılına kadar GSYİH birimi başına 1.51 kg’dan 1.73 kg’a yükseldiği ve aynı dönemde evsel malzeme tüketiminin toplamının arttığı eğilimleri kötüleştirmektedir. Aynı zamanda bu rakam 48,7 milyar tondan 71,1 milyar tona yükseldi. Rapor, ulusal ve sektörel planlara ve sürdürülebilir ticari uygulamalara entegre edilmiş sürdürülebilir tüketim ve üretim (SCP) için güçlü ulusal çerçevelerin benimsenmesini ve tehlikeli kimyasalların ve atıkların yönetimiyle ilgili uluslararası normlara uyulmasını önermektedir.

xsdg-tr-13.png.pagespeed.ic.Sod05k29MlSDG 13 iklim eylemi raporunda, 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren yedi gelişmekte olan ülkenin ulusal adaptasyon planlarının ilk versiyonlarının başarıyla tamamladığını ve sunduğunu gösteriyor. Afet riskinin azaltılması üzerine, DRR stratejilerinin uygulanmasına ilişkin ilerlemelere rağmen, doğal afetlere atfedilen ölümlerin sayısının artmaya devam ettiğini ve iklimle ilgili tehlikeleri ve doğal felaketleri önlemek için esneklik ve sınırlamanın yapılması için çok çaba gösterildiğini bildirmektedir.

14SDG 14 Sudaki yaşam hedefi üzerine yapılan gözlemlerden birinde küresel eğilimlerin, kirlilik nedeniyle kıyı sularının sürekli bozulmasına işaret ettiğini belirtiyor. Buna ek olarak, dünyada denizlerdeki balık stoklarının biyolojik olarak sürdürülebilir seviyelere oranı 1974’te %90’ken 2013’te %68.6’ya geriledi. Raporda, denizlerdeki korunan alanlarının etkin bir şekilde yönetildiği ve iyi kaynak sağlanan okyanus ömrünün korunması için önemli mekanizmalar olduğu belirtilmektedir.

15SDG 15 Karasal yaşam raporunda, ormanların hızının yavaşladığı ve sürdürülebilir ormanların yönetiminde ve biyoçeşitlilik alanlarının korunmasında iyileştirmelerin devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, arazi verimliliği, biyoçeşitlilik kaybı, kaçakçılık ve yaban hayat kaçakçılığı eğiliminde ciddi oranda azalmalar görülmektedir.

xsdg-tr-16.png.pagespeed.ic.nLctd7euE_ SDG 16 Barış ve adalet raporunda barış, adalet ve etkili ve hesap verebilir ve de kapsayıcı kurumların ilerlemesinde ilerleme kaydedilmediğini belirtildi. Son yıllarda şiddetli çatışmalarında yavaş yavaş azalma görülürken, cinayetlerde çok yavaş azalma olduğu ama dünya genelinde daha fazla sayıda vatandaşın adalete artık daha iyi erişebileceğini ortaya koydu. 

xsdg-tr-17.png.pagespeed.ic.K0iIINGLP9SDG 17 Hedefler için ortaklıklar raporunda, finans, bilgi ve iletişim teknolojisi (BT), kapasite geliştirme, ticaret, sistemik konular ve veri, izleme ve hesap verebilirlik gözlemleri sağlanmaktadır. 2014 yılında, gelişmekte olan ülkelerin toplamında yalnızca %0.18’ini oluşturan istatistikler için 338 milyon dolarlık mali destek aldığını belirtildi. Raporda, SDG’lerin veri gereksinimlerini karşılamak için gelişmekte olan ülkelerin bir tahmin yapmaları gerektiği de belirtiliyor.

 

Kaynak